Прирачник: Предизвици потреби и услуги на професијата физиотерапевт кај лицата со оштетен вид