Прекумерното оштетување до и по донесување на ЗОО – Гале Галев