Прво место за екипата на Кавадарци во Голбал

7Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци зема учество на Државно првенство во ГОЛ БАЛ које беше организирано од Спортска федерација на слепи лица и Нацијоналниот Сојуз на слепи истијнот настан се одржа во град Кавадарци.. Здруженијето на слепи лица на град кавадарци зема учество на овије натпревари и го продолже онаја које се случувало во предходните 7 пади државни прваци а исто и сега го освојивме 1 место по 8 пат , Ова се големи успеси за нашето здруженије и се докажуваме дека сне успешно Здруженије во РМ . Овије натпревари ги играме со срце и без надоместок за нашето Здруженије .

Во 2017 год бевме прогласени и од Оопштина Кавадарци за најдобра екипа во општина Кавадарци и наградени со Пехар и Признаније.