Предизвици, потреби и услови на професијата физиотерапевт кај лицата со оштетен вид во земјите од Западен Балкан

Категорија Документи

Предизвици, потреби и услови на професијата физиотерапевт кај лицата со оштетен вид во земјите од Западен Балкан

Challenges, needs and condition of the physiotherapist's profession in people with impaired vision on the Western Balkan countries

Превземи прирачник:

MS Word PDF
Word Download Icon pdf download