Звучно списание Панорама број 218-219, Јули-Август 2019

Категорија АУДИО СПИСАНИЕ ПАНОРАМА

Издавањето на Звучното списание ПАНОРАМА за календарската 2019 година е финансиски поддржано од Министерството за култура на Република Северна Македонија во рамките на Програмата за финансирање на Годишни проекти од национален интерес за културата во областа на литературната и издавачката дејност за 2019 година .

Проектот аудио книги за сите е финансиски поддржан од Министерството за култура на Република Северна Македонија.

01 Logo MKultura H C MKAL