Здружение на слепи лица Кочани

Адреса:

ул. „Гоце Делчев“ бр. 1

П. фах 80, 2300 Кочани

Е-маил: gordana.velkova58@yahoo.com

Телефон: 033 274 200

Претседател: Круме Гогов
Секретар: Гордана Велкова

Сметка на Здружението:

Банка депонент: Стопанска банка

Жиро сметка: 200000002325470

ЕДБ: 4013985108390