Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци според Статусот и програмата за работа и зацртаните активности  во оваја година за 2016 год , По покана на Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци.

Кваликацијите се одржаја на крајот на месец Април.

Зема учество на мечу општинскиот натпревар во Атлетика који се одржаја во Кавадарци од нашето здруженије земаја учество 4 члена и тоа 1 во Б1 и 3 во Б2 категорија и се постигнаја солидни резултати и во атлетски и фрлачки дициплини се одржуват за на државно првенство које чесе одржи во почетокот на месец јуни.

Овије кваликацији се од витално значење за инвалидите .