Лого на НССРСМ

Проектот: Предизвици, потреби и услови на професијата физиотерапевт кај лицата со оштетен вид во земјите од Западен Балкан е финансиран во рамките на Фондот на солидарноста на Европскиот сојуз на слепите-чија полноправна членка е и организацијата носител на проектот Национален сојуз на слепите на Република Македонија и организациите партнери на проектот:Сојузите на слепите на Република Албанија,Бугарија-Регионална организација Софија,Црна Гора, Србија и Република Српска.

Проектот е финансиран со грант на Фондот на солидарноста на Европскиот сојуз на слепите, а кофинансиран од носителот на проектот и сите партнер организации во проектот.

ФИНАНСИЕР:ЕВРОПСКИ СОЈУЗ НА СЛЕПИТЕ-ФОНД НА СОЛИДАРНОСТА

НОСИТЕЛ:НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА СЛЕПИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПАРТНЕР ОРГАНИЗАЦИИ-КОФИНАНСИЕРИ:АЛБАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА СЛЕПИТЕ, СОЈУЗ НА СЛЕПИТЕ НА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА-РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СОФИЈА,СОЈУЗ НА СЛЕПИТЕ НА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА, СОЈУЗ НА СЛЕПИТЕ НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА,СОЈУЗ НА СЛЕПИТЕ НА РЕПУБЛИКА СРПСКА.

ПРОЕКТ КООРДИНАТОР:М-р.СТЕРЈА ДИМОВ, генерален секретар, Национален сојуз на слепите на Република Македонија

Во изработката на извештаите од поедините држави партнери на проектот извештаите ги поднесоа:

1.Дипл.физиотерапевт Весна Софронијевска, Р.Македонија

2.г-дин Луан Љусја, Р.Албанија

3.г-ѓа Диана Минчева, Р.Бугарија,

4.г-а Жана Дачич, Р.Црна Гора

5.г-дин Милан Стошич, Р.Србија

6.специјален едукатор и рехабилитатор  г-а Амела Скопљак, Р.Српска

Изработката  на овој ракопис е финансиски помогнато од Фондот на солидарноста на Европскиот сојуз на слепите во рамките на проект, а издавањето на ракописот, преводот и печатењето  е финансиски поддржан од Националниот сојуз на слепите на Република Македонија и партнер организациите:Сојузите на слепи на Р.Албанија,Р.Бугарија-Регионална организација Софија, Р.Црна Гора, Р.Србија и Р.Српска.