Лого на НССРСМ

Здружение на слепи лица Гевгелија

Адреса:

ул. „Маршал Тито“ бб

1480 Гевгелија

Е-маил: zslgevgelija@yahoo.com

Телефон: 034 211 993

Претседател: Љупка Ќосева
Секретар: Тодорка Трампова

Сметка на Здружението:

Банка депонент: Стопанска банка

Жиро сметка: 200000001821264

ЕДБ: 4006990104479