Во рамките на своето 7 децениско постоење, во 2016 година кога го славиме големиот 70 годишен јубилеј на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, истовремено Здружението на слепи лица Кавадарци можи да се пофали исто така со својите успешни Активности,

Формирањето и работењето на оваа организација придонесе слепите лица да се наметнат како активен субјект кој дава иницијативи врз основа на согледување на состојбите за развивање, надоградување и проширување на нивниот опсег на дејствување. Денес Здружението на слепи лица Кавадарци како од постарите организација за Слепи лица во Р.Македонија го промовира здружението и неговите членови во духот на мирот, разбирањето и потребите на слепите лица и лица со оштетен вид.

Целта на одбележувањето на овој голем јубилеј е да дадеме скромен допринос во пишувањето на една вкупна историја на социјалната политика како и на другите активности во нашата држава. Упорноста и истрајноста што ја покажаа слепите лица и лица со оштетн вид во нивната организација во текот на овој седум децениски период на работење, покажува дека целите доколку се оправдани, можат порано или подоцна со успех да се реализираат.

На одбележувањето на овој доста значаен јубилеј како за нашето Здружение  така и за нашиот град присуствуваја голем број наши членови, како и претставници од нашиот град .

Преставници од Јавни институцији.

Имногу други помагатели на здруженијето.

На оваја средба Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци имаше Изложба на која се разгледуваја помагала сокоји ги служат слепите лица и који се многу малку за овије лица и затоа во иднина се надеваме дека ќе дојде до помагање и полесен пристап до помагалата који се од витално зналање за нас инвалидите а посебно кон нас слепите.

Целта на оваја средба е дасе осете чуството на слепите лица и лицата со инвалиднос да се почустува како мује на овије лица кога се осамени и дасе има повеќе предвид и даимсе помага

[Best_Wordpress_Gallery id=”71″ gal_title=”Kavadarci4″]