Лого на НССРСМ

Здружение на слепи лица на град Прилеп

Адреса:

ул. „Стеван Апостолоски “ бб

7500 Прилеп

Е-маил: zsl_prilep@yahoo.com

Телефон: 048 520 118

Претседател: Благој Мишовски
Секретар: Љубен Спиркоски

Сметка на Здружението:

Банка Депонент: Комерцијална банка

Жиро сметка: 300020000126523

ЕДБ: 4021969114293