Здружение на слепи и лица со оштетен вид Скопје

Адреса:

ул. „Костурски херои“ бр. 46

1000 Скопје

Е-маил: zdruzenie.slov@yahoo.com

Телефон: 02 3 214 988

Претседател: Александар Галевски

zslovs@outlook.com

Секретар: Алтана Коцева

Сметка на Здружението:

Банка депонент: Стопанска банка

Жиро сметка: 200001890844175

ЕДБ: 403000805246