nssrm

Балкански Консултативен Комитет

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува национална инвалидска организација, непартиска, непрофитна, доброволна, организација од особено општествено значење. Националниот…

КАПКА КРВ – ЗА ЕДЕН ЖИВОТ!

КАПКА КРВ-ЗА ЕДЕН ЖИВОТ! СЛЕПИТЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА! Националниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува национална инвалидска организација основана согласно…