Категорија: Документи

Предизвици, потреби и услови на професијата физиотерапевт кај лицата со оштетен вид во земјите од Западен Балкан

Проектот: Предизвици, потреби и услови на професијата физиотерапевт кај лицата со оштетен вид во земјите од Западен Балкан е финансиран во рамките на Фондот на солидарноста на Европскиот сојуз на слепите-чија полноправна членка е…

Јавен повик за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ПО  ОДНОС НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА…

Известување од Јавното претпријатие „Градски Паркинг“ – Скопје

Јавното претпријатие „Градски Паркинг“ – Скопје, согласно законските одредби им овозможува на лицата со посебни потреби повластени услови за користење на паркинг услугите. Се повикуваат сите слепи и слабовидни лица…

KОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ

Конвенција за правата на лица со инвалидност Преамбула Земјите потписнички на оваа Конвенција, а. Повикувајќи на начелата наведени во Повелбата на Обединетите нации со која се признава вроденото достоинство и вредност…

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ (РЕВИДИРАНА) 2010-2018

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ (РЕВИДИРАНА) 2010-2018 ВОВЕД Овој документ е насловен Национална стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност (Ревидирана) 2010 –…

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ Службен весник на РМ, бр. 89 од 18.07.2008 година I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Содржина на Законот Со овој закон се уредува статусот, подрачјето на делување, финансирањето и сопственоста на инвалидските организации.  Одредбите на…