Јавен повик за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил

mtsp logoЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ПО  ОДНОС НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА СО НАЈМАЛКУ 80% ИНВАЛИДНОСТ НА ДОЛНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ, ЛИЦА СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И ДЛАБОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЗА ПОТПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК И ЗА ПОТПОЛНО ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2016 ГОДИНА

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за изменување на  програмата за  рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2016 година (Службен весник на Република Македонија бр.6/16 и Службен весник на Република Македонија бр.120/16) објавува јавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил.

Советник за потребите на лицата со оштетен вид

3Националниот сојуз на слепите на Република Македонија во соработка со Црвениот крст на град Скопје и донаторот компанијата Роше Македонија во рамките на проектот СПОДЕЛИ СВЕТЛИНА  издадоа Советник за потребите на лицата со оштетен вид во Република Македонија.

Советникот за потребите на лицата со оштетен вид во Република Македонија е испечатен на македонски јазик и на Брајово писмо за потребите на слепите и слабовидни лица од целата територија на државата.
Истиот претставува еден систематизиран текст за потребите на лицата со оштетен вид во Република Македонија и ги опфаќа сферите од областа на здравството, социјалната заштита, образованието,итн.

Балкански Консултативен Комитет

logoНационалниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува национална инвалидска организација, непартиска, непрофитна, доброволна, организација од особено општествено значење.

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија преку своите 17 општински и меѓуопштински здруженија на слепи лица се грижи за 2550 слепи и слабовидни лица почнувајќи уште од нивно откривање преку центрите за социјална работа, упатување на школување, помош при образование, стипендирање, изработка на книги и стручна литература на Брајово писмо, на Звучна техника ним  достапна, преку помош при вработување, адаптација на работното место, културно-социјален живот, описменување на Брајово писмо, осамостојување за самостоен живот и слично.

Повеќе артикли...