Повелете да гледате со нас

Повелете да гледате со наВо рамките на своето 7 децениско постоење, во 2016 година кога го славиме големиот 70 годишен јубилеј на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, истовремено Здружението на слепи лица Кавадарци можи да се пофали исто така со својите успешни Активности,

Формирањето и работењето на оваа организација придонесе слепите лица да се наметнат како активен субјект кој дава иницијативи врз основа на согледување на состојбите за развивање, надоградување и проширување на нивниот опсег на дејствување. Денес Здружението на слепи лица Кавадарци како од постарите организација за Слепи лица во Р.Македонија го промовира здружението и неговите членови во духот на мирот, разбирањето и потребите на слепите лица и лица со оштетен вид. 

Општински шаховски турнир - Кавадарци

Општински шаховски турнир - КавадарциЗдруженијето на слепи лица на град Кавадарци според програмата за работа и активности  за 2016 година ги започнува активностите со почеток и организација и организираше Шаховски турнир за својите членови .

Шаховскијот турнир се одржа на крајот на месец Март Oвој турнир се одржа во просторите на здруженијето зедоја учество наши членови на овој турнир Турнирот за слепи Шахисти го отвори преседателот на здруженијето госпоча Јошева Султана.

Меѓуопштински натпревар во шах и домино - Охрид и Струга

Мешуопштински натпревар во шах и домино - Охрид и Струга

Здружението на слепи лица Охрид давајки акцент на Јубилејот 70 години постоенје на Националниот сојуз на слепи лица на Македонија  организира Мегуопштински натпревар во шах и домино за слепи лица помегу членовите на Здружението на слепи лица од Охрид и Здружението на слепи лица од Струга.

ЗСЛ Охрид како домаќин организира успешен шах и домино натпревар на кој учествуваа 10 Шахисти  од кои 9 ,мажи и една жена. Исто така учествуваа и 8 играчи на домино за слепи лица од кои 6 мажи и 2 жени. 

Повеќе артикли...