Учество на Скопски маратон

1Една од поновите активности која тежнееме да стане и традиционална, набележена во програмата за работа на Здружението во 2017 година, со посебен акцент, за активирање на членовите од помладата популација и нивно вклучување во активности заедно со многу други учесници, е Скопскиот маратон. Годинава учествувавме по втор пат со 10 учесници на хуманитарната трка од 5 километри, трка за рекреативци од масовен карактер. Сите наши учесници што го поминаа стартот, успешно и во предвиденото регуларно време стигнаа до целта. Учесниците добија од организаторот маици со кои ја истрачаа патеката, и одредени ваучери од спонзорите на трката.

Работилница по прва помош во природа - Кочани

2Традиционалната соработка меѓу Општинската организација на Црвениот крст - Кочани и Здружението на слепи лица од Кочани продолжува и натаму. На 14 Maj 2017 година во место Јакимово – Виничко,  беше организирана еднодневна едукативна работилница по прва помош со показна вежба за членовите на здружението. На работилницата присуствуваа вкупно 40 членови  од здружението од наjразлична возраст. Екипата по прва помош составена од подмлаткари  активисти на Црвениот крст – Кочани, пред членовите ги демонстрираа техниките за давање на прва помош на случаи со повреди. Целта на оваа активност беше дека секој треба да знае како да спаси живот. На показната вежба членовите интерактивно беа вклучени во демонстрирање на техниките за давање на првата помош. Тоа придонесе за зголемување на нивните вештини и подигање на самодовербата да си помогнат себе си и на другите во случај на потреба.

Доделување на звучни и технички помагала во Кочани

1Во согласност со Програмата за активностите на Здружението на слепите лица од Кочани во областа на здравствената и социјалната заштита, во просториите на здружението на ден 03.05.2017 година се организираше работна средба со членовите од здружението и истата имаше за цел доделување на звучни и технички помагала за слепите лица и лицата со оштен вид. Ваквиот вид на помагала кои се состоеа од звучни апарати за мерење на крвниот притисок, звучни часовници, браеви часовници и лупи, беше добиена од Националниот сојуз на слепите на Република Македонија и истите се доделени на лица од здружението кои во моментот навистина имаат потреба од овие помагала.