Category: Kavadarci

Посета на Винарија Венец

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци односно членовите од здруженијето ја посетија Винаријата во с Долни Дисан винарија Венец во која се сретнаја со сопсвеникот на винаријата , Кога…

Еднодневна екскурзија во Струга и Охрид

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци во соработка со Општина Кавадарци со голема помош на Градоначалникот Митко Јанчев организираше едноднебна Екскурзија за својите членови. Едно саботно утро није членовите…

Запознавање на ученици со играта ГОЛ БАЛ

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци и невладината организација Совет за превентива против малолетничка деликвенција . Се организираше во основното училиште Тошо велков Пепето се организираше натпревар во ГОЛ…