Category: Kavadarci

Посета на Винарија Венец

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци односно членовите од здруженијето ја посетија Винаријата во с Долни Дисан винарија Венец во која се сретнаја со сопсвеникот на винаријата , Кога…

Еднодневна екскурзија во Струга и Охрид

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци во соработка со Општина Кавадарци со голема помош на Градоначалникот Митко Јанчев организираше едноднебна Екскурзија за својите членови. Едно саботно утро није членовите…

Турнир во Голбал во Росоман

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци по повод 15 Октонври организираше турнир во ГОЛ БАЛ. Во соработка на здруженијето на слепи лица на град Кавадарци и Општина Росоман со Градоначалникот…

Еднодневен излет во манастирот Св. Архангел Михаил во с. Крњево

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци организираше еднодневен излет посета на манастирот Аранхел Михајл во с Крњево На кој е одржувач на манастирот Перо Гурев и нашата членка Љилана Гурева , Едно…

Запознавање на ученици со играта ГОЛ БАЛ

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци и невладината организација Совет за превентива против малолетничка деликвенција . Се организираше во основното училиште Тошо велков Пепето се  организираше  натпревар во ГОЛ…